shihtingwu 上传

摄影师:
shihtingwu
已上传::
2018-05-28
相机:
Nicon FM2
胶卷:
Lomography black & white 100
镜头:
Nikkor 50mm f1.4
城市:
Taipei City
相簿:
A DAY IN LIFE OF BARISTA

Monochrome: 高色调(High Key)

走出黑暗、拥抱光线。

其他上传者的作品 shihtingwu